𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑔𝑜̂̃ 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 26,8 𝑥 22,2 𝑥 4,5 𝑐𝑚 𝐾ℎ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 580𝑔 𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖: 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 3 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑜̂̀𝑚 96 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑜̂̃ (2 mặt là 2 bức tranh) 𝑣𝑎̀ 2 𝑏𝑎̉𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑒́𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔ℎ𝑒́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 54 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ.